Clients


 • Saudi Aramco
  Saudi Aramco
   
 • SABIC
  SABIC
   
 • SASREF
  SASREF
   
 • Petro Rabigh
  Petro Rabigh
   
 • Hydro
  Hydro
   
 • Jomel
  Jomel
   
 • SIPCHEM
  SIPCHEM
   
 • Hyundai Heavy Industries
  Hyundai Heavy Industries
   
 • Sinopec
  Sinopec
   
 • Engie
  Engie
   
 • JWAP
  JWAP
   
 • GE Electric
  GE Electric